ОДЛУКA о укидању ванредне ситуације на територији општине Рашка

На основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка“ бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 28. маја 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације
на територији општине Рашка

I
Укида се ванредна ситуација на територији општине Рашка, проглашена Одлуком председника општине број: 126/2020 од 01. јула 2020. године, због побољшане епидемиолошке ситуације и пада броја оболелих од заразне болести COVID – 19.

II
Све мере које су донете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID – 19, а које су прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021 и 48/2021) остају на снази све док то налаже епидемиолошка ситуација.

III
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације број: 126/2020 од 01. јула 2020. године.

IV
Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Рашка“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Рашка је на седници одржаној 28. маја 2021. године размотрио тренутну епидемиолошку ситуацију на територији наше општине и констатовао да већ дуже време постоји велики пад броја оболелих.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Рашка сматра да су се због евидентне побољшане епидемиолошке ситуације стекли сви услови да председник општине Рашка донесе Одлуку о укидању ванредне ситуације изазване ширењем заразне болести COVID – 19.
Имајући то у виду председник општине је донео Одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 82-82/2021
Дана: 28. маја 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Остале вести