Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара НАФТА И ДЕСТИЛАТИ ЈН бр. 2.Д/20