Јавна набавка услуге музичких састава „Kopaonik Summer opening 2019“

На основу чл. 36.ст.1.тач.2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 3.У/19 број 614/19 од 15.07.2019.године и Решења o образовању комисије за јавну набавку ЈН 3.У/19, бр. 615/19 од 15.07.2019. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, УСЛУГЕ МУЗИЧКИХ САСТАВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „KOPAONIK SUMMER OPENING 2019” ЈН бр. 3.U/19.

Преузмите обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

Преузмите обашветење о концертима KOPAONIK SUMMER OPENING 2019

Преузмите одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга из области уметности