Јавна набавка мале вредности добара нафта и дестилати

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 2.Д/2019 број 426/19 од 10.05.2019.године  и Решења o образовању комисије за јавну набавку ЈН 2.Д/2019, бр. 427/19 од 10.05.2019. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара НАФТА И ДЕСТИЛАТИ  ЈН бр. 2.Д/2019.

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите Позив за подношење понуде

Преузмите Одлуку о додели уговора

Преузмите Обавештење о закљученом уговору