Јавна набавка мале вредности добара НАФТА И ДЕСТИЛАТИ ЈН бр. 2.Д/20

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 2.Д/20 број 373/20 од 04.06.2020. године  и Решења o образовању комисије за јавну набавку ЈН 2.Д/20, бр. 374/20 од 04.06.2020. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара НАФТА И ДЕСТИЛАТИ ЈН бр. 2.Д/20.

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите Позив за подношење понуде